หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-VWQZ-689A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04121

ประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. ส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

04121.01 173378
04121

ประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. ติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

04121.02 173379
04121

ประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

04121.03 173380
04122

ประสานงานตัวแทนออกของรับอนุญาต

1. ส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน

04122.01 173381
04122

ประสานงานตัวแทนออกของรับอนุญาต

2. ติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ

04122.02 173382
04122

ประสานงานตัวแทนออกของรับอนุญาต

3. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

04122.03 173383
04123

ประสานงานผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

1. ส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

04123.01 173384
04123

ประสานงานผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

2. ติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

04123.02 173385
04123

ประสานงานผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

3. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

04123.03 173386
04124

ประสานงานผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

1. ส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน

04124.01 173387
04124

ประสานงานผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

2. ติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

04124.02 173388
04124

ประสานงานผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

3. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

04124.03 173389
04125

ประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

1. ส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วน

04125.01 173390
04125

ประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

2. ติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ

04125.02 173391
04125

ประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

3. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

04125.03 173392

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการด้านประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

    1.1 สามารถส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

    1.2 สามารถติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

2. ปฏิบัติการด้านการประสานงานตัวแทนออกของรับอนุญาต

    2.1 สามารถส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน

    2.2 สามารถติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

3. ปฏิบัติการด้านการประสานงานผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    3.1 สามารถส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

    3.2 สามารถติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

4. ปฏิบัติการด้านการประสานงานผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    4.1 สามารถส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน

    4.2 สามารถติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    4.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

5. ปฏิบัติการด้านการประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง

    5.1 สามารถส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วน

    5.2 สามารถติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างมีประสิทธิภาพ

    5.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพบริการ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

      1. พิจารณาหลักฐานความรู้

      2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานและติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้า เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า และติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตพร้อมทั้งทำรายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาต

      3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้า เช่น ใบนำส่งสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า ใบรับสินค้า ใบรับคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ใบประทวนสินค้า และติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตพร้อมทั้งทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้า

      4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้บริการจัดการบรรจุสินค้า เช่น Invoice & Packing List และ Certification ต่าง ๆ และติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตพร้อมทั้งทำรายงานการติดตามการบริการของให้บริการจัดการบรรจุสินค้า

      5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งมอบเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น บัญชีราคาสินค้า Invoice บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก แบบธุรกิจต่างประเทศ Foreign Transaction Form ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใบขนสินค้าผ่านแดน ใบขนสินค้าพิเศษ และติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตพร้อมทั้งทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

      6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

      7. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ