หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-AAKT-688A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04111

จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. จัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

04111.01 173368
04111

จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. บันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน


04111.02 173369
04112

จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต

1. จัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

04112.01 173370
04112

จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต

2. บันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศ ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

04112.02 173371
04113

จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

1. จัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

04113.01 173372
04113

จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

2. บันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

04113.02 173373
04114

จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

1. จัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

04114.01 173374
04114

จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

2. บันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

04114.02 173375
04115

จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

1. จัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

04115.01 173376
04115

จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

2. บันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

04115.02 173377

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

    1.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

    1.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต

    2.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

    2.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศ ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

3. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    3.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

4. ปฏิบัติการด้านการจัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    4.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

    4.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

5. จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

    5.1 สามารถจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

    5.2 สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง ในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

      1. พิจารณาหลักฐานความรู้

      2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใบตราส่ง/ใบกำกับสินค้า Air Waybill ทั้งแบบ Master Air Waybill และ House Air Waybill ใบตราส่งสินค้าทางเรือ Bill of Lading บัญชีราคาสินค้า Invoice บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก แบบธุรกิจต่างประเทศ Foreign Transaction Form ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใบขนสินค้าผ่านแดน ใบขนสินค้าพิเศษ 

      2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เอกสาร

อื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

      3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใบนำส่งสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า ใบรับสินค้า ใบรับคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ใบประทวนสินค้า 

      4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Invoice & Packing List และ Certification ต่าง ๆ  เป็นต้น

      5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง และบันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น บัญชีราคาสินค้า Invoice บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก แบบธุรกิจต่างประเทศ Foreign Transaction Form ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใบขนสินค้าผ่านแดน ใบขนสินค้าพิเศษ เป็นต้น

     6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  ยินดีต้อนรับ