หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-CKNQ-695A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้าและการจัดเก็บสินค้า วางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04221

วิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. วิเคราะห์รายละเอียดเอกสารยืนยันการขอรับบริการอย่างถูกต้องเพื่อวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

04221.01 173442
04221

วิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. ยืนยันความถูกต้องของเงื่อนไขราคาและการส่งมอบสินค้า (Incoterms) กับลูกค้า

04221.02 173443
04222

เตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. วิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องก่อนเตรียมการบริการ

04222.01 173444
04222

เตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

04222.02 173445
04222

เตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. วางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

04222.03 173446
04223

คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. วิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายบริการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารยืนยันขอรับบริการ

04223.01 173447
04223

คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. คำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำ

04223.02 173448
04223

คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. จัดทำใบเสนอราคาการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา

04223.03 173449
04224

จัดการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

1. วิเคราะห์รายละเอียดลักษณะสินค้าจากเอกสารยืนยันการขอรับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

04224.01 173450
04224

จัดการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

2. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้า และวิธีการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับลักษณะสินค้า

04224.02 173451
04225

วางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. วิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการ เพื่อวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

04225.01 173452
04225

วางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. วางแผนเส้นทางการขนส่ง และรูปแบบการขนส่งอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

04225.02 173453

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

   1.1 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดเอกสารยืนยันการขอรับบริการอย่างถูกต้องเพื่อวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   1.2 สามารถยืนยันความถูกต้องของเงื่อนไขราคาและการส่งมอบสินค้า (Incoterms) กับลูกค้า

2. ปฏิบัติการด้านการเตรียมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   2.1 สามารถวิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องก่อนเตรียมการบริการ

   2.2 สามารถประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

2.3 สามารถวางแผนการจัดการขนส่งสินค้ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติการด้านการคำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   3.1 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายบริการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารยืนยันขอรับบริการ

   3.2 สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำ

   3.3 สามารถจัดทำใบเสนอราคาการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา

4. ปฏิบัติการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

   4.1 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดลักษณะสินค้าจากเอกสารยืนยันการขอรับบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

   4.2 สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้า และวิธีการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับลักษณะสินค้า

5. ปฏิบัติการด้านการวางแผนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   5.1 สามารถวิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการ เพื่อวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

   5.2 สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่ง และรูปแบบการขนส่งอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดเอกสารยืนยันการขอรับบริการอย่างถูกต้องเพื่อวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องของเงื่อนไขราคาและการส่งมอบสินค้า (Incoterms) กับลูกค้า

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องก่อนเตรียมการบริการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ โดยการวางแผนการจัดการขนส่งสินค้ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายบริการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารยืนยันขอรับบริการและคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งจัดทำใบเสนอราคาการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้องเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา

     4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดลักษณะสินค้าจากเอกสารยืนยันการขอรับบริการ และจะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้า และวิธีการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับลักษณะสินค้า

     5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์เอกสารยืนยันการขอรับบริการ เพื่อวางแผนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและวางแผนเส้นทางการขนส่ง และรูปแบบการขนส่งตรงตามความต้องการของลูกค้า

     6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

     7. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.5 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ