คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จัดหาและควบคุมการคลังสินค้าทั่วไปสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลมาใช้ในการบริการ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางมาใช้ในการบริการ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางเตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จัดหาและควบคุมการคลังสินค้าทั่วไปสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ ดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมาใช้ในการบริการ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง 
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Senior Sales Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอาวุโส (Senior Marketing Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าอาวุโส (Senior Customer Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารอาวุโส (Senior Document Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (Senior Operation Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งอาวุโส (Senior Transport Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางอากาศอาวุโส (Senior Air Freight Officer) เป็นต้น
3331    ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-IVQQ-700A จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
LOG-LEUW-701A จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศ
LOG-ZHHH-702A จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
LOG-DVLL-703A จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางทะเล
LOG-JZKU-704A จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
LOG-MRDS-705A จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง
LOG-PFIS-706A จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-NDHB-707A จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ