คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดหาและควบคุมผู้ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล
3. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายของทีมที่สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
7. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้    
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse  Manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Service  Manager) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing  Manager) ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service  Manager) ผู้จัดการฝ่ายเอกสาร (Document Service  Manager) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Service  Manager) ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (Transport  Manager) ผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางเรือ (Sea Freight  Manager)  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางอากาศ (Air Freight  Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Service Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายเอกสาร (Document Service Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Service Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (Transport Assistant or Associate Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางเรือ (Sea Freight Assistant or Associate Manager) เป็นต้น
3331    ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EYOI-708A จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
LOG-KBEC-709A จัดการการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง
LOG-LZVQ-710A จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
LOG-VQYX-711A จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-AYPF-712A บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-GHMR-713A พัฒนาและยกระดับคุณภาพขั้นตอนการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานให้กับลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ