หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EYOI-708A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางอากาศ จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04411

วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

1. กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

04411.01 173579
04411

วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

2. จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04411.02 173580
04412

จัดหาและติดตามสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

1. จัดหาสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

04412.01 173581
04412

จัดหาและติดตามสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

2. ติดตามสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

04412.02 173582
04413

จัดหาและติดตามตัวแทนออกของรับอนุญาตทางอากาศ

1. จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางอากาศอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

04413.01 173583
04413

จัดหาและติดตามตัวแทนออกของรับอนุญาตทางอากาศ

2. ติดตามตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางอากาศตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

04413.02 173584
04414

จัดหาและติดตามผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

1. จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

04414.01 173585
04414

จัดหาและติดตามผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

2. ติดตามผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

04414.02 173586

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ  

    1.1 สามารถกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศได้อย่างถูกต้อง

    1.2 สามารถจัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปฏิบัติการด้านจัดหาและติดตามสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระหว่างประเทศ

    2.1 สามารถจัดหาสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    2.2 สามารถติดตามสายการบินหรือตัวแทนสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ปฏิบัติการด้านการจัดหาและติดตามตัวแทนออกของรับอนุญาตทางอากาศ

    3.1 สามารถจัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางอากาศอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

    3.2 สามารถติดตามตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางอากาศตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

4. ปฏิบัติการด้านการจัดหาและติดตามผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

    4.1 สามารถจัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    4.2 ติดตามผู้ให้บริการคลังสินค้าภายในสนามบิน และ/หรือ สายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น กำหนดลักษณะทั่วไปของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าทางอากาศ วิเคราะห์แบ่งส่วนตลาด (Segmentation)  วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ กำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning) ตามความสามารถในการให้บริการจัดทำรายงานการกำหนดและการวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้า จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาสายการบินเช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการจัดหาสายการบิน กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติ สายการบิน จัดทำรายชื่อขนส่ง สายการบินเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกสายการบิน วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของ สายการบินแต่ละราย  คัดเลือกสายการบินเช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสายการบิน ประเมินศักยภาพสายการบิน จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการสายการบิน ที่มีศักยภาพ คัดเลือกสายการบิน

     3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำรายชื่อตัวแทนออกของรับอนุญาตเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบริการตัวแทนออกของรับอนุญาต วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต ประเมินศักยภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตัวแทนออกของรับอนุญาต คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต 

     4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการคลังสินค้า จัดทำรายชื่อผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ  วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประเมินศักยภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดอันดับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพด้านคุณสมบัติและศักยภาพการบริการ คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 

     5. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

     6. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ