คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง ประสานงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประสานงานตัวแทนออกของรับอนุญาต ประสานงานผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประสานงานผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประสานงานผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 4 เดือน ในอาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายระดับฝึกปฏิบัติงาน (Sales Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระดับฝึกปฏิบัติงาน (Marketing Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าระดับฝึกปฏิบัติงาน (Customer Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารระดับฝึกปฏิบัติงาน (Document Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับฝึกปฏิบัติงาน (Operation Service Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งระดับฝึกปฏิบัติงาน (Transport Officer) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางเรือระดับฝึกปฏิบัติงาน (Sea Freight Officer)  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งทางอากาศระดับฝึกปฏิบัติงาน (Air Freight Officer) เป็นต้น
3331    ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-AAKT-688A จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-VWQZ-689A ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ