หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพขั้นตอนการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-GHMR-713A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาและยกระดับคุณภาพขั้นตอนการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานให้กับลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ รายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04521

พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. วิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน

04521.01 173619
04521

พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. สอนงานพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

04521.02 173620
04522

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. บันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดขององค์กร

04522.01 173621
04522

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. ตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

04522.02 173622
04522

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

04522.03 173623

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    1.1 สามารถจัดสรรพนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

    1.2 สามารถประชุมเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กร

    1.3 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันของสมาชิกในทีมงานเพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.4 สามารถวางแผนการทำงานของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ปฏิบัติการด้านการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

    2.1 สามารถมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2.2 สามารถวางแผนการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.4 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ปฏิบัติการด้านการรายงานการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    3.1 สามารถบันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดขององค์กร

    3.2 สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

   3.3 สามารถจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   4.1 สามารถวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน

  4.2 สามารถงานพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดสรรพนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้า ประชุมเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กร วิเคราะห์รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันของสมาชิกในทีมงาน วางแผนการทำงานของทีมงาน

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องการมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถ วางแผนการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

    3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กร จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน

    4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน สอนงานพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน

    5. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

    6. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. ประเมินจากสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. ประเมินจากสัมภาษณ์ 

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ