หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-KBEC-709A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04421

วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

1. กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางได้อย่างถูกต้อง

04421.01 173587
04421

วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

2. จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04421.02 173588
04422

จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

1. จัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางได้อย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

04422.01 173589
04422

จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

2. คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

04422.02 173590
04423

จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางถนนและทางราง

1. จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

04423.01 173591
04423

จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางถนนและทางราง

2. คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางถนนและทางรางตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

04423.02 173592
04424

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

1. จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

04424.01 173593
04424

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

2. คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางรางตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

04424.02 173594
04425

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

1. จัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางรางอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

04425.01 173595
04425

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

2. คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางรางตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

04425.02 173596

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง  

    1.1 สามารถสำรวจข้อมูลการจัดการเอกสารและการขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.2 สามารถจัดการข้อมูลการจัดการเอกสารและการขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.3 สามารถใช้ข้อมูลการจัดการเอกสารและการขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปฏิบัติการด้านการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

    2.1 สามารถสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.2 สามารถจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติการด้านการจัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางถนนและทางราง

    3.1 สามารถกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.2 สามารถกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ปฏิบัติการด้านการจัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

     4.1 สามารถกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

     4.2 สามารถกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติการด้านการจัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

    5.1 สามารถกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

   5.2 สามารถกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น กำหนดลักษณะทั่วไปของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและวิเคราะห์แบ่งส่วนตลาด (Segmentation) วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ กำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning) ตามความสามารถในการให้บริการ จัดทำรายงานการกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้า จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

      2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำรายชื่อผู้รับจัดการขนส่ง วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเมินศักยภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละราย จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

      3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำรายชื่อตัวแทนออกของรับอนุญาต วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของตัวแทนออกของรับอนุญาต คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต ประเมินศักยภาพตัวแทนออกของรับอนุญาตแต่ละราย จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตัวแทนออกของรับอนุญาต คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต

     4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการคลังสินค้า  จัดทำรายชื่อผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประเมินศักยภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย จัดอันดับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 

      5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำรายชื่อผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนและทางราง เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้า ประเมินศักยภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายตามเกณฑ์ จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

      6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

      7. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ