หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-LZVQ-710A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04431

วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

1. กำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้อย่างถูกต้อง

04431.01 173597
04431

วางแผนและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

2. จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04431.02 173598
04432

จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

1. จัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้อย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

04432.01 173599
04432

จัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

2. คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

04432.02 173600
04433

จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางทะเล

1. จัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางทะเลอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ


04433.01 173603
04433

จัดหาและควบคุมตัวแทนออกของรับอนุญาตทางทะเล

2. คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางทะเลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

04433.02 173604
04434

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล

1. จัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

04434.01 173601
04434

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล

2. คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

04434.02 173602
04435

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล

1. จัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลอย่างถูกต้องตรงตามแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

04435.01 173605
04435

จัดหาและควบคุมผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล

2. คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

04435.02 173606

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการดำเนินการเอกสารและขออนุญาตดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลมาใช้ในการบริการ  

    1.1 สามารถสำรวจข้อมูลการจัดการเอกสารและการขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.2 สามารถจัดการข้อมูลการจัดการเอกสารและการขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

    1.3 สามารถใช้ข้อมูลการจัดการเอกสารและการขออนุญาตจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปฏิบัติการด้านการดำเนินการด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

    2.1 สามารถสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.2 สามารถจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติการด้านการเตรียมการนำเสนอแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

    3.1 สามารถกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.2 สามารถกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เช่น กำหนดลักษณะทั่วไปของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและวิเคราะห์แบ่งส่วนตลาด (Segmentation) วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ กำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน (Positioning)  จัดทำรายงานการกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เช่น จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการกำหนดและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านรูปแบบและเส้นทางการขนส่งสินค้า จัดทำแผนการตลาดบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดทำรายชื่อผู้รับจัดการขนส่ง วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละราย คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเมินศักยภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละราย จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คัดเลือกผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

     3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางทะเล เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติตัวแทนออกของรับอนุญาต จัดทำรายชื่อตัวแทนออกของรับอนุญาต วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตแต่ละราย คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตระหว่างประเทศทางทะเล เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต ประเมินศักยภาพตัวแทนออกของรับอนุญาตแต่ละราย  จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการตัวแทนออกของรับอนุญาตที่มีศักยภาพ คัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาต 

     4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำรายชื่อผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ประเมินศักยภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย จัดอันดับผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศักยภาพด้านคุณสมบัติและศักยภาพการบริการ  คัดเลือกผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

      5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล เช่น วิเคราะห์แผนการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดรายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ จัดทำรายชื่อผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย 

     คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศประเมินศักยภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละราย จัดอันดับคุณสมบัติและศักยภาพการบริการผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ คัดเลือกผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 

     6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

     7. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ