หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-HESJ-696A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ และติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04231

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน

04231.01 173454
04231

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. ประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

04231.02 173455
04231

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. จัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

04231.03 173456
04232

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต

1. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน

04232.01 173457
04232

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต

2. ประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนด

04232.02 173458
04232

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต

3. จัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

04232.03 173459
04233

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

1. จัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน

04233.01 173460
04233

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

2. ประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด

04233.02 173461
04233

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

3. จัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

04233.03 173462

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

    1.1 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน

    1.2 สามารถประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

    1.3 สามารถจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

2. ปฏิบัติการด้านการติดตามและประเมินประสิทธิภาพตัวแทนออกของรับอนุญาต

    2.1 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน

    2.2 สามารถประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนด

    2.3 สามารถจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

3. ปฏิบัติการด้านการติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    3.1 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน

    3.2 สามารถประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด

    3.3 สามารถจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

4. ปฏิบัติการด้านการติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ

    4.1 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน

    4.2 สามารถประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด

    4.3 สามารถจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

5. ปฏิบัติการด้านการติดตามและประเมินประสิทธิภาพผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง

    5.1 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน

    5.2 สามารถประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางตามเกณฑ์ที่กำหนด

    5.3 สามารถจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแต่ละรายจากการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

      2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำรายงานการติดตามการบริการของตัวแทนออกของรับอนุญาตจากการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

     3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายจากการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคลังสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

     4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละรายจากการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้ให้บริการจัดการบรรจุสินค้าระหว่างประเทศแต่ละรายอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

      5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำรายงานการติดตามการบริการของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายจากการประเมินคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง พร้อมทั้งจัดทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานการประเมินคุณภาพบริการและประสิทธิภาพของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางรางแต่ละรายอย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้บริการในอนาคต

      6. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

      7. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.4 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.5 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

    2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ