หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-VTWC-690A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ 2 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานการบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ และประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04131

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

1. บรรจุสินค้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

04131.01 173393
04131

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

2. เลือกใช้วิธีการบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

04131.02 173394
04131

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

3. บรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดไว้

04131.03 173395
04131

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

4. จัดวางบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

04131.04 173396
04131

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

5. เลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

04131.05 173397
04131

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป

6. จัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามตารางเวลาที่กำหนด

04131.06 173398
04132

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

1. บรรจุสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

04132.01 173399
04132

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

2. เลือกใช้วิธีการบรรทุกและขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

04132.02 173400
04132

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

3. ใช้เครื่องมือบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทสินค้า

04132.03 173401
04132

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

4. บรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้

04132.04 173402
04132

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

5. จัดวางบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

04132.05 173403
04132

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

6. จัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา

04132.06 173404
04133

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

1. บรรจุสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

04133.01 173405
04133

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

2. เลือกใช้วิธีการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

04133.02 173406
04133

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

3. ใช้เครื่องมือบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

04133.03 173407
04133

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

4. บรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้

04133.04 173408
04133

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

5. จัดวางบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

04133.05 173409
04133

ประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

6. จัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา

04133.06 173410

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการด้านการประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั่วไป  

    1.1 สามารถบรรจุสินค้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    1.2 สามารถเลือกใช้วิธีการบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

    1.3 สามารถบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดไว้

    1.4 สามารถจัดวางบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

    1.5 สามารถเลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

    1.6 สามารถจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามตารางเวลาที่กำหนด

2. ปฏิบัติการด้านการประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

     2.1 สามารถบรรจุสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     2.2 สามารถเลือกใช้วิธีการบรรทุกและขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์อย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

     2.3 สามารถใช้เครื่องมือบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทสินค้า

     2.4 สามารถบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้

     2.5 สามารถจัดวางบรรทุกสินค้าอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

     2.6 สามารถจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา

3. ปฏิบัติการด้านการประสานงานการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ

     3.1 สามารถบรรจุสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     3.2 สามารถเลือกใช้วิธีการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตรงกับประเภทของสินค้า

     3.3 สามารถใช้เครื่องมือบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

     3.4 สามารถบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนดไว้

     3.5 สามารถจัดวางบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องปลอดภัยในการขนส่ง

     3.6 สามารถจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลา

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ง) วิธีการประเมิน

     1. พิจารณาหลักฐานความรู้

     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

     1. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     2. ผู้รับการประเมินจะต้องจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานการบรรจุสินค้าตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ เช่น ใส่วัสดุกันกระแทกที่ก้นกล่อง ห่อสินค้าด้วยถุงพลาสติก นำสินค้าที่ห่อหุ้มแล้วลงกล่อง ปิดกล่อง เลือกใช้วิธีการบรรทุกสินค้าเช่น กล่องกระดาษ ลังไม้ ห่อพลาสติก บรรทุกสินค้าตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด จัดวางบรรทุกสินค้า เช่น สินค้าน้ำหนักมากอยู่ข้างล่าง สินค้าน้ำหนักเบาอยู่ข้างบน เลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้ากับประเภทของสินค้า เช่น รถพ่วง รถตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้า

      2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานการบรรจุสินค้าโดยเลือกใช้วิธีการบรรทุกและขนสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ใส่วัสดุกันกระแทกที่ก้นกล่อง ห่อสินค้าด้วยถุงพลาสติก นำสินค้าที่ห่อหุ้มแล้วลงกล่อง ปิดกล่อง ใช้เครื่องมือบรรทุกสินค้า บรรทุกสินค้าตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนด เช่น สินค้าน้ำหนักมากอยู่ข้างล่าง สินค้าน้ำหนักเบาอยู่ข้างบน เลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้ากับประเภทของสินค้า เช่น รถพ่วง รถตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้า

      3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบรรจุสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ เช่น สารที่มีความเป็นอันตรายมาก ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิด โดยเลือกใช้วิธีการบรรทุกและขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่คงรูป หรือยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนย้ายได้ บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ภายนอก ซึ่งบรรจุสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑ์ภายใน และใช้เครื่องมือบรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษ บรรทุกสินค้าอันตรายและสินค้าพิเศษอย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศกำหนด เช่น ต้องมีใบกำกับการขนส่ง ติดฉลาดไว้ในบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าอันตราย หรือสินค้าพิเศษ จัดวางสินค้า เช่น สินค้าน้ำหนักมากอยู่ข้างล่าง สินค้าน้ำหนักเบาอยู่ข้างบน เลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้ากับประเภทของสินค้า เช่น รถพ่วง รถตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือจุดรับสินค้า

       4. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

       5. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

        2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

18.2 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

       1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ