คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร  สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 4 ต้องสามารถปฏิบัติงาน ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานการให้บริการหน้าร้านระดับ Junior barista ให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องดื่มแก่ลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย และปฏิบัติการชงและปรุงเครื่องดื่มตามเมนูหรือสูตรมาตรฐานของร้าน ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามหลักการที่เป็นมาตรฐานของบาริสต้า รักษาและควบคุมคุณภาพความสม่ำเสมอของรสชาติในการชงและปรุงเครื่องดื่ม ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ ปฏิบัติงานจัดเตรียมและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการชงและปรุงเครื่องดื่มได้ถูกต้องตามหลักการ และตรวจดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้สะอาดพร้อมใช้งาน จัดเตรียมสถานที่หรือพื้นที่ปรุงเครื่องดื่มให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.    ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน
2.    ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม สนับสนุนและประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน
3.    ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจเพื่อผลสำเร็จของงาน
4.    ความสามารถด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.    ความรับผิดชอบในหน้าที่ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพบาริสต้า ระดับ 4” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอรับการประเมิน
2.มีใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง การศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาก่อนหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มกาแฟ หรือ
3.เป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานระดับ Junior barista ในร้านกาแฟและเครื่องดื่มในลักษณะงานบริการเครื่องดื่มกาแฟ และ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการหน้าร้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องแสดงหลักฐานเป็นใบรับรองผลงาน รับรองการปฏิบัติงาน ที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยรับรองลักษณะงาน หน้าที่งาน ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเครื่องดื่ม
4.ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารและได้รับใบรับรองจากการอบรมที่ยังไม่หมดอายุการอนุญาติ
5.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพบาริสต้า ระดับ 4” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลักฐานหรือแบบทดสอบสมรรถนะ ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 6 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 1015 หน่วยสมรรถนะ1017 หน่วยสมรรถนะ1018 หน่วยสมรรถนะ1019 หน่วยสมรรถนะ1023 และ หน่วยสมรรถนะ1026
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาบริการเครื่องดื่มหรือทำหน้าที่และปฏิบัติงานในลักษณะงานเกี่ยวกับการงานบริการปรุงเครื่องดื่ม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-JGCG-828A ตรวจคุณภาพและจัดเก็บวัตถุดิบในร้าน
THR-CLHO-830A จัดเตรียมพื้นที่บริการภายในร้านกาแฟให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
THR-KIQA-831A ปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์บริการ
THR-GDGQ-832A ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชงและปรุงเครื่องดื่ม
THR-PXFW-835A ชงและปรุงเมนูเครื่องดื่มกาแฟด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่
THR-PUOZ-838A สร้างโฟมนมสำหรับปรุงแต่งเครื่องดื่ม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ