คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร  สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 5 ต้องสามารถปฏิบัติงานใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานการให้บริการระดับ Senior barista ให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องดื่มแก่ลูกค้า และพัฒนารสชาติเครื่องดื่มตามคุณลักษณะของวัตถุดิบ สรรหาและคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบตามมาตรฐานของบาริสต้า  ควบคุมต้นทุนของร้าน คิดปรับปรุงและนำเสนอเมนูเครื่องดื่มใหม่กับลูกค้า พัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การสอนงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานด้านบาริสต้าให้มีความเป็นมืออาชีพ จัดการสถานที่หรือพื้นที่ปรุงเครื่องดื่มให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลที่ดีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.    ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน
2.    ความสามารถด้านการเป็นผู้นำทีม สนับสนุนและประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน
3.    ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจเพื่อผลสำเร็จของงาน
4.    ความสามารถด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.    ความรับผิดชอบในหน้าที่ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพบาริสต้า ระดับ 5” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2.ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 4 โดยถือครองคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในงานบาริสต้าอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการอบรมในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน Senior barista หรือ
3.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในร้านกาแฟ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ Senior barista ไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการอบรมในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน Senior barista โดยต้องแสดงหลักฐานเป็นใบรับรองผลงาน รับรองการปฏิบัติงาน ที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยรับรองลักษณะงาน หน้าที่งาน ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเครื่องดื่มระดับ Senior barista และใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง การศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน Senior barista
4.ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารและได้รับใบรับรองจากการอบรมที่ยังไม่หมดอายุการอนุญาติ
5.ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลักฐานหรือแบบทดสอบสมรรถนะ ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 5 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 1011 หน่วยสมรรถนะ 1014 หน่วยสมรรถนะ 1016 หน่วยสมรรถนะ 1024 หน่วยสมรรถนะ 1025
6.กรณีไม่เคยผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 4 มาก่อนต้องรับการประเมินหน่วยสมรรถนะบังคับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 4  ทั้งหมด 6 หน่วยสมรรถนะก่อนแล้วจึงประเมินหน่วยสมรรถนะบังคับของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 5 อีก 5 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาบริการเครื่องดื่มหรือทำหน้าที่และปฏิบัติงานในลักษณะงานเกี่ยวกับการงานบริการปรุงเครื่องดื่ม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-QOMS-824A จัดการต้นทุนของร้านกาแฟ
THR-DKAH-827A จัดการสถานประกอบกิจการให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลที่ดี
THR-TVAA-829A จัดการทำรายการข้อมูลวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเป็นระบบ
THR-YIWH-836A ชงเครื่องดื่มกาแฟแบบดริป (Pour Over) ร้อน
THR-QSBR-837A ชงเมนูเครื่องดื่มกาแฟแบบไซฟอน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ