คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร  สาขาบริการเครื่องดื่ม อาชีพบาริสต้า ระดับ 6 ต้องสามารถปฏิบัติงานใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาสูตรและเมนูเครื่องดื่มที่รสชาติพิเศษได้อย่างหลากหลาย และนำเสนอเมนูเครื่องดื่มใหม่สู่ตลาด สรรหาและคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ ประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟ เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพบาริสต้า สร้างระบบการสอนงานของพนักงานในร้านให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (การจัดทำเอกสาร เนื้อหา และการนำเสนอ)......อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.    ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน
2.    ความสามารถด้านการจัดการ บริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.    ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจเพื่อผลสำเร็จของงาน
4.    ความสามารถด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.    ความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นแบบอย่างในจริยธรรมของความเป็นมืออาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพบาริสต้า ระดับ 5” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 5 โดยถือครองคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในงานบาริสต้าอย่างน้อย 2 ปี และผ่านการอบรมในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน Senior barista หรือ
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในร้านกาแฟ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ Master barista ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน Master barista โดยต้องแสดงหลักฐานเป็นใบรับรองผลงาน รับรองการปฏิบัติงาน ที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยรับรองลักษณะงาน หน้าที่งาน ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเครื่องดื่มระดับ Master barista และใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง การศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน Master barista
3.ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารและได้รับใบรับรองจากการอบรมที่ยังไม่หมดอายุการอนุญาติ
4.ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลักฐานหรือแบบทดสอบสมรรถนะ ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ คือหน่วยสมรรถนะ 1012 หน่วยสมรรถนะ 1013 หน่วยสมรรถนะ 1021 หน่วยสมรรถนะ 1022
5.กรณีไม่เคยผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 5 มาก่อนต้องรับการประเมินหน่วยสมรรถนะบังคับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 5  ทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะก่อนแล้วจึงประเมินหน่วยสมรรถนะบังคับของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพบาริสต้า ระดับ 6 อีก 4 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาบริการเครื่องดื่มหรือทำหน้าที่และปฏิบัติงานในลักษณะงานเกี่ยวกับการงานบริการปรุงเครื่องดื่ม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-PQLQ-825A บริหารจัดการบุคลากรในร้านกาแฟ
THR-TOIJ-826A ฝึกอบรมบุคลากรในด้านงานบริการของบาริสต้า
THR-KAXV-833A ออกแบบและนำเสนอเครื่องดื่มเมนูพิเศษ (Signature)
THR-QTEL-834A ชิมรสชาติและเมินคุณภาพกาแฟ (Coffee copping or tasting)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ