คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้หลักทฤษฎีต่างที่ใช้ในการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง และมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทย ศิลปินแห่งชาติ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย ศิลปินแห่งชาติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-YPQY-023A บรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน
-GWUE-024A แสดงผลงานการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงานและเป็นที่ยอมรับระดับภาคหรือระดับประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ