คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดนตรีไทยได้อย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทย ครูดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย ครูดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-PVMY-019A อธิบายวิธีการสอนตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ALOI-020A ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0380-A : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ