คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ สามารถจำแนกวงดนตรีรวมถึงสามารถบรรเลงบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงในงานประเภทต่างๆ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทยและบุคคลที่สนใจในอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-EUWP-015A ใช้วงดนตรีและบทเพลง ที่เหมาะสมกับประเภทของวงดนตรีและประเภทงานต่างๆ
-EXOP-016A ใช้บทเพลงทางหรือกลุ่มเสียงที่เหมาะสมกับประเภทของวงดนตรี
-KNWT-013A บรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด จำนวน 1 ชิ้น
-JSIB-014A บรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆในวง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0380-A : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ