คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้หลากหลาย รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดนตรีในแต่ละชนิดที่อยู่ในวงดนตรี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทยและบุคคลที่สนใจในอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-BCAV-017A อธิบายหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีเพิ่มเติมจากที่ตนเองถนัด
-CCYK-018A บรรเลงเครื่องดนตรีเพิ่มเติมจากที่ตนเองถนัดได้ถูกต้องตามหลักวิธีการบรรเลง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0380-A : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ