คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลักทฤษฎีต่างที่ใช้ในการประพันธ์เพลงประเภทต่างๆ และมีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับประเทศขึ้นไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทย ศิลปินแห่งชาติ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย ศิลปินแห่งชาติ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-NUCQ-025A สร้างสรรค์ผลงานเพลงประเภทต่างๆ
-HBUP-026A แสดงผลงานเพลงที่เหมาะสมกับประเภทของเพลงและรูปแบบของเครื่องดนตรีและวงดนตรีและเป็นที่ยอมรับใระดับประเทศขึ้นไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ