คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบรรเลงบรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด จำนวน 1 ชิ้นและสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆในวง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทยและบุคคลที่สนใจในอาชีพ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-AAM-2-001ZA บรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด จำนวน 1 ชิ้น
-AAM-2-002ZA บรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆในวง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ