คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการวงอย่างเป็นระบบ สามารถจัดรูปแบบของวงดนตรี เพลง และผู้บรรเลงให้เหมาะสมกับลักษะของงาน อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบรรเลงเพลงที่ใช้ทักษะการบรรเลงขั้นสูงได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

นักดนตรีไทย ครูดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักดนตรีไทย ครูดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-PRKA-021A จัดรูปแบบของวงดนตรี เพลง และผู้บรรเลงให้เหมาะสมกับลักษะของงาน
-XYNR-022A บรรเลงบทเพลงด้วยทักษะขั้นสูงตามเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0380-A : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ