หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อธิบายวิธีการสอนตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -AAM-5-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อธิบายวิธีการสอนตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง รหัส 2652


1 2652 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่มีความรู้หลักทฤษฎีต่างๆด้านดนตรีไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักดนตรี


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

-


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101071

อธิบายหลักความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีไทย

1. บรรยายประวัติพัฒนาการทางดนตรี

101071.01
101071

อธิบายหลักความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีไทย

2.บรรยาย ระบบเสียง กลุ่มเสียง ทาง บันไดเสียงที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี (สังคีตลักษณ์)

101071.02
101072

อธิบายกระบวนการการถ่ายทอดและวิธีการปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน

1. บรรยายแนวคิดการสอนของตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน

101072.01
101072

อธิบายกระบวนการการถ่ายทอดและวิธีการปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน

2. บรรยาย กระบวนการการสอนของตนเองเพื่อใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน

101072.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ทฤษฎีดนตรี

- ประวัติและพัฒนาการดนตรี

- ทฤษฎีการสอนและการจัดการเรียนรู้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          - ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวขณะบรรเลงดนตรีของผู้ขอรับการประเมิน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          - 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

         -

 (ง) วิธีการประเมิน

        ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

        ผู้จะเข้ามาทดสอบจะต้องแสดงความรู้ด้านดนตรีไทยตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ

 (ข)   คำอธิบายรายละเอียด

        กระบวนการสอน หมายถึง ขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบ ตั้งแต่การเตรียมการสอนจนถึงการประเมินการสอน และการจัดการปัญหาตามสภาพของผู้เรียน  

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

-


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

-


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - สัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือ

        - แบบสัมภาษณ์ 

 ยินดีต้อนรับ