หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -AAM-5-008ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง รหัส 2652


1 2652 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

 เป็นผู้ที่มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยตามหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักดนตรี


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

-


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101081

ปฏิบัติการสอนถ่ายทอดตามกระบวนการ ลำดับขั้นตอน
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน

1. สาธิตการสอน การถ่ายทอดตามกระบวนการตามลำดับ
ขั้นตอนแนวคิดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

101081.01
101081

ปฏิบัติการสอนถ่ายทอดตามกระบวนการ ลำดับขั้นตอน
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน

2. บรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้
เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้

101081.02
101082

ประยุกต์ใช้ความรู้อื่นๆในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ดนตรีได้อย่างเหมาะสม

1. บรรยายแนวคิดและกระบวนการการสอนที่มีการประยุกต์/
บูรณาการ การใช้ความรู้อื่นๆในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ดนตรีของตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

101082.01
101082

ประยุกต์ใช้ความรู้อื่นๆในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
ดนตรีได้อย่างเหมาะสม

2. สาธิตการประยุกต์/บูรณาการ การใช้ความรู้ศาสตร์ด้าน
อื่นๆร่วมกับศาสตร์ความรู้ทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม

101082.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสาร

- ทักษะการจัดการผู้เรียน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ทฤษฎีดนตรี

- ประวัติและพัฒนาการดนตรี

- ทฤษฎีการสอนและการจัดการเรียนรู้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         - ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวขณะบรรเลงดนตรีของผู้ขอรับการประเมิน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         - 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

         -

 (ง) วิธีการประเมิน

       ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

        ผู้จะเข้ามาทดสอบจะต้องปฏิบัติการสอน/ถ่ายทอด ตามกระบวนการ ลำดับขั้นตอนรวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้อื่นๆในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

 (ข)    คำอธิบายรายละเอียด

       กระบวนการสอน หมายถึง ขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบ ตั้งแต่การเตรียมการสอนจนถึงการประเมินการสอน และการจัดการปัญหาตามสภาพของผู้เรียน  

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

-


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

-


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - สัมภาษณ์

        - สาธิต

18.2 เครื่องมือ

        - แบบสัมภาษณ์

        - แบบประเมินผล

        - ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง  

 ยินดีต้อนรับ