หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แสดงผลงานการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงานและเป็นที่ยอมรับระดับภาคหรือระดับประเทศ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -GWUE-024A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แสดงผลงานการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงานและเป็นที่ยอมรับระดับภาคหรือระดับประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง รหัส 2652


1 2652 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่มีทักษะบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักดนตรี


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

-


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101121

ปรับวงได้อย่างเหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน

1. สาธิตการปรับวงเพื่อใช้ในการบรรเลงและการแสดงได้
อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน   

101121.01 153429
101121

ปรับวงได้อย่างเหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน

2. แสดงผลงานที่ได้เผยแพร่ ที่ได้รับการปรับวงตามแนวคิด
ข้างต้น

101121.02 153430
101122

ปรับวงเพื่อใช้ในการส่งประกวดแข่งขัน แสดงผลงานต่อ
สาธารณะชนในระดับภาค/ระดับประเทศ

1. แสดงแนวคิดและกระบวนการในการปรับวงที่ใช้ในการ
ประกวด 

101122.01 153431
101122

ปรับวงเพื่อใช้ในการส่งประกวดแข่งขัน แสดงผลงานต่อ
สาธารณะชนในระดับภาค/ระดับประเทศ

2. แสดงผลงานที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะชนในระดับภาค/
ระดับประเทศ

101122.02 153432

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักวิธีการบรรจุเพลง

- หลักการปรับวง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         - ผลงานการประกวดที่ผู้ประเมินได้ทำการปรับวงด้วยตนเอง

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         - 

 (ค)  คำแนะนำในการประเมิน

        -

 (ง)  วิธีการประเมิน

       ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

    ผู้จะเข้ามาทดสอบจะต้องแสดงทักษะการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลง รวมถึงวิธีการปรับวง ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน และนำเสนอผลงานการประกวด

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

ระดับภาค หมายถึง เวทีที่จัดประกวดแข่งขันด้านดนตรีระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ หมายถึง เวทีที่จัดประกวดแข่งขันด้านดนตรีระดับประเทศ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

-


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

-


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - สัมภาษณ์

        - สาธิต

        - เสนอผลงาน

18.2 เครื่องมือ

        - แบบสัมภาษณ์

        - แบบประเมินการสาธิต

        - แบบประเมินผลงาน

 ยินดีต้อนรับ