หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -AAM-7-011ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง รหัส 2652


1 2652 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

เป็นผู้ที่มีความรู้ในหลักการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักดนตรี


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

-


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101111

อธิบายหลักการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงให้เหมาะสม
กับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน

1. บรรยาย แนวคิดและหลักวิธีการบรรจุเพลงการเรียงร้อย
บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลง

101111.01
101111

อธิบายหลักการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงให้เหมาะสม
กับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน

2. บรรยาย แนวคิดและหลักวิธีการบรรจุเพลงการเรียงร้อย
บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

101111.02
101112

อธิบายหลักการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรี
และลักษณะของงาน

1. บรรยาย แนวคิดปรับวงเพื่อใช้ในการบรรเลงและการแสดง
ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน   

101112.01
101112

อธิบายหลักการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรี
และลักษณะของงาน

2. บรรยาย กระบวนการการปรับวงเพื่อใช้ในการบรรเลงและ
การแสดงได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน   

101112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักวิธีการบรรจุเพลง

- หลักการปรับวง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        - ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวขณะบรรเลงดนตรีของผู้ขอรับการประเมิน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         - 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        -

 (ง) วิธีการประเมิน

       ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

        ผู้จะเข้ามาทดสอบจะต้องแสดงความรู้หลักการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลง รวมถึงวิธีการปรับวง ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

      การเรียบเรียง หมายถึง การนำเอาเพลงหลายๆ เพลงมาบรรเลงต่อกัน โดยคำนึงความสอดคล้องของบทเพลง กลุ่มเสียง  แนวเพลง สำนวนเพลง เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

-


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

-


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - สัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือ

        - แบบสัมภาษณ์

 ยินดีต้อนรับ