Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงาน
1
2
แสดงผลงานการบรรจุเพลง เรียบเรียงบทเพลงและการปรับวง ให้เหมาะสมกับประเภทวงดนตรีและลักษณะของงานและเป็นที่ยอมรับระดับภาคหรือระดับประเทศ
3
4

ยินดีต้อนรับ