คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏืบัติงานในการเป็นต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้า สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

     ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       1.1) ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 

       1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

       1.3) ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ 

       1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ละดับ 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3

2) เกณฑ์การประเมิน

     ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-TUMN-001A วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-EDKN-002A จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-QFCQ-003A วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
MRT-MTUM-004A วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
MRT-NVZM-009A แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง
MRT-ZBIF-020A ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ
MRT-YWGJ-055A ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-IDZR-056A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-KFRA-057A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ