หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-NVZM-009A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่ได้ แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ไม่สามารถเดินเครื่องได้ และควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10901 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่ได้ 1.1 บอกสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่จากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ME10901.01 61783
ME10901 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่ได้ 1.2 บอกสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่จากระบบน้ำมันหล่อลื่น ME10901.02 61784
ME10901 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่ได้ 1.3 บอกสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่จากระบบควมคุมอัตโนมัติต่างๆ ME10901.03 61785
ME10902 แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ไม่สามารถเดินเครื่องได้ 2.1 วิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ได้อย่างแม่นยำ ME10902.01 61786
ME10902 แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ไม่สามารถเดินเครื่องได้ 2.2 ดำเนินการแก้ไขได้ทันตามเวลาที่กำหนด ME10902.02 61787
ME10903 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.1 ลำดับความสำคัญของเหตุขัดข้อง ME10903.01 61788
ME10903 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.2 ควบคุมการใช้งานของเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม ME10903.02 61789
ME10903 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.3 ใช้มาตราการป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้นอีกในอนาคต ME10903.03 61790
ME10903 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.4 สรุปรายงานของเหตุขัดข้องได้ ME10903.04 61791

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบการทำงานและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

    - ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

    - ทักษะการควบคุมสถานการณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้ในการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักร (Trouble shooting)

    - หลักการเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือครอบคลุมถึงปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการเดินเครือง เช่น เครื่องยนต์หยุดการทำงาน ความผิดปกติของรอบหรือแรงดันเครื่องยนต์ เป็นต้น

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติการของเครื่องจักรใหญ่บนเรือ

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
- N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
- N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ