Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
1
2
3
จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
4
5
วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
6
7
8
วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
9
10
11
12
แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง
13
14
15
ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ
16
17
ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
18
19
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
20
21
บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
22
23
24

ยินดีต้อนรับ