หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-4-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจะประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรใหญ่ในขณะทำงานในทุกสถาวะและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่เพื่ออปรับปรุงให้ดีขึ้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME10101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรใหญ่ 1.1 อ่านบันทึกอุณหภูมิและความดันในสมุดปูมเรือเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ในขณะเดินรอบปกติ ME10101.01
ME10101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรใหญ่ 1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติจากการเดินเครื่องจักรใหญ่ที่เกิดจากการมีรอบสูงขึ้น ME10101.02
ME10101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรใหญ่ 1.3 วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ ME10101.03
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.1 วางแผนและควบคุมการบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องให้เป็นไปตามคู่มือคำแนะนำการบำรุงรักษา ME10102.01
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.2 วางแผนการจัดหาอะไหล่ตามชัวโมง ME10102.02
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อม ME10102.03
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.4 วางแผนการถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุง ME10102.04
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.1 ประเมินสภาพทะเลก่อนการดำเนินการซ่อมทำฉุกเฉิน ME10103.01
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.2 รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินให้เจ้าของเรือทราบ ME10103.02
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.3 วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ME10103.03
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.4 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา ME10103.04
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.5 ทำรายงานสรุปสาเหตุ ME10103.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะในการปฏิบัติงานในห้องเครื่องบนเรือ

- ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเครื่อง 

- ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรใหญ่ 

- ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ 

- ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ 

- ทักษะในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

- ความรู้ในการวางแผนการบำรุงรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ครอบคลุมถึงเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือให้สามารถมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

(ก) คำแนะนำ 

    - การบำรุงต้องสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเครื่องยนต์

    - ในการบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยของคนประจำเรือและเรือ

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - คู่มือการบำรุงรักษา เป็นคู่มือที่แนะนำการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร

    - ประวัติการซ่อมบำรุง อาจเป็นการสมุดบันทึก หรือโปรแกรมการซ่อมบำรุงแบบบันทึกในคอมพิวเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ