หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-TUMN-001A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจะประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรใหญ่ในขณะทำงานในทุกสถาวะและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่เพื่ออปรับปรุงให้ดีขึ้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรใหญ่ 1.1 อ่านบันทึกอุณหภูมิและความดันในสมุดปูมเรือเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ในขณะเดินรอบปกติ ME10101.01 61707
ME10101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรใหญ่ 1.2 วิเคราะห์ความผิดปกติจากการเดินเครื่องจักรใหญ่ที่เกิดจากการมีรอบสูงขึ้น ME10101.02 61708
ME10101 วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรใหญ่ 1.3 วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ ME10101.03 61709
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.1 วางแผนและควบคุมการบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องให้เป็นไปตามคู่มือคำแนะนำการบำรุงรักษา ME10102.01 61710
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.2 วางแผนการจัดหาอะไหล่ตามชัวโมง ME10102.02 61711
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อม ME10102.03 61712
ME10102 วางแผนการซ่อมบำรุงตามชั่งโมงการทำงาน 2.4 วางแผนการถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุง ME10102.04 61713
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.1 ประเมินสภาพทะเลก่อนการดำเนินการซ่อมทำฉุกเฉิน ME10103.01 61714
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.2 รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินให้เจ้าของเรือทราบ ME10103.02 61715
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.3 วางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ME10103.03 61716
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.4 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา ME10103.04 61717
ME10103 วางแผนการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3.5 ทำรายงานสรุปสาเหตุ ME10103.05 61718

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะในการปฏิบัติงานในห้องเครื่องบนเรือ

- ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเครื่อง 

- ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรใหญ่ 

- ทักษะในการบริหารเวลาให้งานสำเร็จ 

- ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่พบและตัดสินใจ 

- ทักษะในการสื่อสาร และจัดทำรายงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

- ความรู้ในการวางแผนการบำรุงรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ครอบคลุมถึงเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือให้สามารถมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

(ก) คำแนะนำ 

    - การบำรุงต้องสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเครื่องยนต์

    - ในการบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยของคนประจำเรือและเรือ

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - คู่มือการบำรุงรักษา เป็นคู่มือที่แนะนำการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร

    - ประวัติการซ่อมบำรุง อาจเป็นการสมุดบันทึก หรือโปรแกรมการซ่อมบำรุงแบบบันทึกในคอมพิวเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ