คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3 ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในการเป็นต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้า อธิบายวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญj จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมงและแก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       1.1) ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 

       1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

       1.3) ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า

2) เกณฑ์การประเมิน

    ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือระดับ 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือประมง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-TUMN-001A วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-EDKN-002A จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-QFCQ-003A วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
MRT-MTUM-004A วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
MRT-ZJRM-018A ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-HXFF-042A ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
MRT-CYVX-044A แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
MRT-XHPV-046A แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง
MRT-YWGJ-055A ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-IDZR-056A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-KFRA-057A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ