หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-3-006ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยควบคุมการเลี้ยวได้ และอธิบายหลักการเลี้ยวของหางเสือเรือ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

 อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME31901 ควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง 1.1 เดินเครื่องบังคับเลี้ยวหางเสือได้ ME31901.01
ME31901 ควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง 1.2 บอกวิธีการส่งกำลังจากพังงาเรือไปยังหางเสือได้ ME31901.02
ME31901 ควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง 1.3 บังคับหางเสือฉุกเฉินได้ ME31901.03
ME31902 ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยควบคุมการเลี้ยวได้ 2.1 ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยบังคับเลี้ยวอย่างปลอดภัย ME31902.01
ME31902 ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยควบคุมการเลี้ยวได้ 2.2 บอกความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในช่วงสั่นของเครื่อง(Critical speed) ขณะเลี้ยวได้ ME31902.02
ME31903 อธิบายหลักการเลี้ยวของหางเสือเรือ 3.1 บอกหลักการทำงานของหางเสือเรือประมงได้ ME31903.01
ME31903 อธิบายหลักการเลี้ยวของหางเสือเรือ 3.2 ระบุประเภทและชนิดของหางเสือเรือประมง ME31903.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการประเมินการเคลื่อนที่ของเรือ

    - ทักษะในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรใหญ่

    - ทักษะการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานระบบไฮดรอลิค

    - การทำงานของเฟืองและระบบส่งกำลัง

    - หลักความปลอดภัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง ประกอบด้วยเครื่องบังคับเลี้ยว (Steering gear) และหางเสือ (Rudder) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจการควบคุมการทำงาน ของระบบเป็นอย่างดี รวมทั้งการควบคุมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาและเข้าใจในการออกแบบระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - เครื่องบังคับเลี้ยว (Steering gear) เป็นกลไกในการควบคุมหางเสือ อาจเป็นระบบไฮดรอลิค หรือระบบเฟืองทด

    - หางเสือ ออกแบบมาเพื่อการเลี้ยวเรือ มีหลายประเภท จะรับแรงขับน้ำจากใบจักรและผลักส่งไปตามทิศทางของมุมหางเสือ

    - พังงา คือคันบังคับในการเลี้ยว (มีลักษณะแบบเดียวกับพวงมาลัยรถยนต์)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ