หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-HXFF-042A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยควบคุมการเลี้ยวได้ และอธิบายหลักการเลี้ยวของหางเสือเรือ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
 อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31901 ควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง 1.1 เดินเครื่องบังคับเลี้ยวหางเสือได้ ME31901.01 62054
ME31901 ควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง 1.2 บอกวิธีการส่งกำลังจากพังงาเรือไปยังหางเสือได้ ME31901.02 62055
ME31901 ควบคุมการเดินเครื่องบังคับเลี้ยวบนเรือประมง 1.3 บังคับหางเสือฉุกเฉินได้ ME31901.03 62056
ME31902 ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยควบคุมการเลี้ยวได้ 2.1 ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยบังคับเลี้ยวอย่างปลอดภัย ME31902.01 62057
ME31902 ใช้ความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในการช่วยควบคุมการเลี้ยวได้ 2.2 บอกความเร็วรอบของเครื่องจักรใหญ่ในช่วงสั่นของเครื่อง(Critical speed) ขณะเลี้ยวได้ ME31902.02 62058
ME31903 อธิบายหลักการเลี้ยวของหางเสือเรือ 3.1 บอกหลักการทำงานของหางเสือเรือประมงได้ ME31903.01 62059
ME31903 อธิบายหลักการเลี้ยวของหางเสือเรือ 3.2 ระบุประเภทและชนิดของหางเสือเรือประมง ME31903.02 62060

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการประเมินการเคลื่อนที่ของเรือ

    - ทักษะในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรใหญ่

    - ทักษะการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานระบบไฮดรอลิค

    - การทำงานของเฟืองและระบบส่งกำลัง

    - หลักความปลอดภัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง ประกอบด้วยเครื่องบังคับเลี้ยว (Steering gear) และหางเสือ (Rudder) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจการควบคุมการทำงาน ของระบบเป็นอย่างดี รวมทั้งการควบคุมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาและเข้าใจในการออกแบบระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - เครื่องบังคับเลี้ยว (Steering gear) เป็นกลไกในการควบคุมหางเสือ อาจเป็นระบบไฮดรอลิค หรือระบบเฟืองทด

    - หางเสือ ออกแบบมาเพื่อการเลี้ยวเรือ มีหลายประเภท จะรับแรงขับน้ำจากใบจักรและผลักส่งไปตามทิศทางของมุมหางเสือ

    - พังงา คือคันบังคับในการเลี้ยว (มีลักษณะแบบเดียวกับพวงมาลัยรถยนต์)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ