หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-XHPV-046A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ และต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักร แก้ไขปัญหาการขัดข้องและการติดขัดของใบจักรและเพลาใบจักร และควบคุมสถานการณ์ในขณะที่เกิดปัญหากับใบจักรและเพลาใบจักรเรือ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME32301 ระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรของเรือประมงได้ 1.1 บอกสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องที่เกิดปัญหากับใบจักร ME32301.01 62087
ME32301 ระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรของเรือประมงได้ 1.2 บอกสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเพลาใบจักร ME32301.02 62088
ME32302 แก้ไขปัญหาการขัดข้องและการติดขัดของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมงได้ 2.1 ปฏิบัติการแก้ไขใบจักรให้กลับมาใช้งานได้ ME32302.01 62089
ME32302 แก้ไขปัญหาการขัดข้องและการติดขัดของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมงได้ 2.2 ปฏิบัติการแก้ไขเพลาใบจักรให้กลับมาใช้งานได้ ME32302.02 62090
ME32303 ควบคุมสถานการณ์ในขณะที่เกิดปัญหากับใบจักรและเพลาใบจักรเรือ 3.1 ประเมินสถานการณ์ของเหตุขัดข้องขณะที่เกิดปัญหากับใบจักรและเพลาใบจักร ME32303.01 62091
ME32303 ควบคุมสถานการณ์ในขณะที่เกิดปัญหากับใบจักรและเพลาใบจักรเรือ 3.2 แก้ไขสถานการณ์ของเหตุขัดข้องขณะที่เกิดปัญหากับใบจักรและเพลาใบจักรได้ ME32303.02 62092
ME32303 ควบคุมสถานการณ์ในขณะที่เกิดปัญหากับใบจักรและเพลาใบจักรเรือ 3.3 บันทึกสาเหตุและการแก้ปัญหาลงในสมุดปูมเครื่องมือ ME32303.03 62093

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการแก้ไขปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ระบบการขับเคลื่อนเรือ

    - โครงสร้างและการออกแบบใบจักรและเพลาใบจักร 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักร ครอบคลุมถึงการขัดข้องและการติดขัดของใบจักรและเพลาใบจักรในขณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถประเมินและวิเคราะห์อันตรายที่จะส่งผลต่อการเดินทางของเรือ 

(ก) คำแนะนำ 

    - การแก้ปัญหาควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเสมอ

    - ปฏิบัติตามคู่มือหรือแผนฉุกเฉินในการทำงานบนเรือตามคำแนะนำของบริษัทหรือเจ้าของเรือ

    -  ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ