หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ZJRM-018A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ และต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถจัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทดสอบการทำงานหลังจากถอดประกอบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20701 จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.1 บอกการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดเครื่องให้พร้อมตามข้อกำหนดตามคู่มือการถอดประกอบเครื่อง ME20701.01 61865
ME20701 จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.2 ตัดกระแสไฟฟ้า และทำการยึดเพื่อไม่ให้สามารถต่อกลับได้ตามหลักความปลอดภัย lock out / track out ME20701.02 61866
ME20701 จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.3 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือการใช้เครื่องด้านความปลอดภัยในการถอด/ประกอบเครื่องได้ ME20701.03 61867
ME20702 ประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 2.1 จัดลำดับการประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง ME20702.01 61868
ME20702 ประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 2.2 ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนประกอบด้วยน้ำยาล้างอุปกรณ์ไฟฟ้า ME20702.02 61869
ME20702 ประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 2.3 อธิบายการประกอบกลับตามคู่มือการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ ME20702.03 61870
ME20703 ทดสอบการทำงานหลังจากถอดประกอบ 3.1 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ME20703.01 61871
ME20703 ทดสอบการทำงานหลังจากถอดประกอบ 3.2 ทำการเดินเครื่องและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามขนาดของเครื่อง ME20703.02 61872

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

    - ทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    - หลีกการของเครื่องยนต์ดีเซล

    - การใช้เครื่องมือช่าง

    - การใช้เครื่องมือไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของเครื่อง เป็นการถอดประกอบในการบำรุงรักษาขั้นต้น ซึ่งระบุในคู่มือคำแนะนำการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(ก) คำแนะนำ 

    - คู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องไฟฟ้า

    - ขนาดและชนิดของเครื่องไฟฟ้า

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - lockout / tagout เป็นหลักการในการตัดกระแสไฟฟ้า โดยไม่สามารถต่อกลับได้ จะมีวิธีการและขั้นตอนในการป้องกันความผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ