คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพต้นกลเรือ ระดับ 5 ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในการเป็นต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์มากกว่า 750 แรงม้า โดยสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงวางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นบนเรือประมงประเมิน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบทำความเย็นบนเรือประมง ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือในการเข้าอู่ ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมง และบริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

     ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        1.1) ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสามหรือ ประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญการที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 

        1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

        1.3) ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ

        1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือระดับ 4 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4

2) เกณฑ์การประเมิน

    ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้นกลเรือระดับ 5 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-TUMN-001A วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-EDKN-002A จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
MRT-QFCQ-003A วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
MRT-MTUM-004A วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
MRT-ESLF-032A ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-BEYG-035A ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-LOPO-047A ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือได้
MRT-OYDD-048A วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือในการเข้าอู่
MRT-YWGJ-055A ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-IDZR-056A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
MRT-KFRA-057A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ