หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือในการเข้าอู่

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-OYDD-048A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือในการเข้าอู่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถรวบรวมและเสนอรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือประมง และวางแผนการจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ในการเข้าอู่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME40201 รวบรวมและเสนอรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือประมง 1.1 ปฏิบัติการสำรวจเครื่องมือที่ชำรุดและครบกำหนดซ่อมบำรุงทั่วทั้งลำเรือ ME40201.01 62103
ME40201 รวบรวมและเสนอรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือประมง 1.2 จัดทำรายการเครื่องมือที่ชำรุดและครบกำหนดซ่อมบำรุง ME40201.02 62104
ME40201 รวบรวมและเสนอรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือประมง 1.3 รายงานรายการเครื่องมือที่ชำรุดและครบกำหนดซ่อมบำรุงให้กับเจ้าของเรือ ME40201.03 62105
ME40202 วางแผนการจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ในการเข้าอู่ 2.1 บอกรหัสอะไหล่ที่ใช้งานตามคู่มือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ME40202.01 62106
ME40202 วางแผนการจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ในการเข้าอู่ 2.2 บอกปริมาณอะไหล่ที่ใช้งานตามคู่มือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ME40202.02 62107
ME40202 วางแผนการจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ในการเข้าอู่ 2.3 รายงานรายการขอซื้อพร้อมกำหนดการเข้าอู่ไปยังเจ้าของเรือ ME40202.03 62108

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการวางแผน

    - ทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ มีขอบเขตเริ่มตั้งแต่การสำรวจและรวบรวมรายการที่ต้องซ่อมบำรุงทั้งหมด การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง ไปจนถึงการนำเสนอต่อเจ้าของเรือ

(ก) คำแนะนำ 

    - ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    - N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    - N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ