Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
1
2
3
จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
4
5
วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง
6
7
8
วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น
9
10
11
12
ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
13
14
15
ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
16
17
18
แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
19
20
21
แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง
22
23
24
ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
25
26
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
27
28
บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
29
30
31

ยินดีต้อนรับ