หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-CYVX-044A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องบังคับเลี้ยวได้แก้ไขปัญหาเครื่องบังคับเลี้ยวได้ ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME32101 ระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวได้ 1.1 บอกสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องบังคับเลี้ยว ME32101.01 62072
ME32101 ระบุสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของระบบบังคับเลี้ยวได้ 1.2 บอกสาเหตุการขัดข้องและข้อบกพร่องของหางเสือ ME32101.02 62073
ME32102 แก้ไขปัญหาระบบบังคับเลี้ยวได้ 2.1 ปฏิบัติการแก้ไขเครื่องบังคับเลี้ยวให้กลับมาใช้งานได้ ME32102.01 62074
ME32102 แก้ไขปัญหาระบบบังคับเลี้ยวได้ 2.2 ปฏิบัติการแก้ไขหางเสือให้กลับมาใช้งานได้ ME32102.02 62075
ME32103 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องและข้อบกพร่อง 3.1 ประเมินสถานการณ์ของเหตุขัดข้อง ME32103.01 62076
ME32103 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องและข้อบกพร่อง 3.2 แก้ไขสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้อย่างถูกวิธี ME32103.02 62077
ME32103 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องและข้อบกพร่อง 3.3 บันทึกสาเหตุและการแก้ปัญหาลงในสมุดปูมเรือ ME32103.03 62078

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการแก้ไขเครื่องบังคับเลี้ยว

    - มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

    - การทำงานด้วยความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ระบบบังคับเลี้ยวครอบคลุมถึงเครื่องกลและระบบที่เกี่ยวข้องในการบังคับทิศทางเรือประมงพาณิชย์

(ก) คำแนะนำ 

    - ตามใบอนุญาตทำการประมง

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ