หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-QFCQ-003A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนในการเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะรู้จักและเข้าใจน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือแต่ละประเภท จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่เที่ยวเรือ และดำเนินการจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10301 ระบุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือแต่ละประเภท 1.1 บอกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ME10301.01 61725
ME10301 ระบุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือแต่ละประเภท 1.2 บอกส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิง ME10301.02 61726
ME10301 ระบุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือแต่ละประเภท 1.3 อธิบายความสำคัญของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ME10301.03 61727
ME10302 จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่ละเที่ยวเรือ 2.1 คำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามระยะเวลาการทำประมง ME10302.01 61728
ME10302 จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่ละเที่ยวเรือ 2.2 สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามความต้องการการใช้น้ำมันในแต่ละเที่ยวเรือ ME10302.02 61729
ME10302 จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่ละเที่ยวเรือ 2.3 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ME10302.03 61730
ME10303 ดำเนินการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย 3.1 บอกวิธีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือได้อย่างปลอดภัย ME10303.01 61731
ME10303 ดำเนินการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย 3.2 จัดเก็บน้ำมันบนเรือได้อย่างปลอดภัย ME10303.02 61732

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการประมาณปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละเที่ยวเรือ

- ทักษะในการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ในประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

- การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือ

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุไวไฟบนเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เรือประมง ครอลคลุมถึงน้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต์ที่ทำการติดตั้งบนเรือ นั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือจะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8217 

(ก) คำแนะนำ 

    - คู่มือการใช้งานเครื่องยนต์

    - ชนิดและความหนืดของน้ำมันเชื้อเพลิง

    - ประเภทของปัมป์หัวฉีด

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - การคำนวณน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ประเมินจาก หน่วย น้ำมันเป็น กรัม/แรงม้า.ชั่งโมง

    - มาตรฐาน ISO 8217 ซึ่งจะระบุ ความหนืด ความหนาแน่น จุดวาบไฟ องค์ประกอบทางเคมี ค่าปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- สอบสัมภาษณ์

- ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ