หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MTUM-004A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนในการเตรียมน้ำมันหล่อลื่น

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรู้จักและเข้าใจประเภทของน้ำมันหล่อลื่นใช้บนเรือ จัดหาน้ำมันหล่อลื่นตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่เที่ยวเรือ ดำเนินการเลือกใช้ประเภทของน้ำมันหล่อลื่นได้เหมาะสม ดำเนินการจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย  และควบคุมระบบการหล่อลื่นของเครื่องยนต์ของเรือประมง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10401 ระบุประเภทของน้ำมันหล่อลื่นใช้บนเรือ 1.1 บอกประเภทของน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ME10401.01 61733
ME10401 ระบุประเภทของน้ำมันหล่อลื่นใช้บนเรือ 1.2 บอกส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น ME10401.02 61734
ME10401 ระบุประเภทของน้ำมันหล่อลื่นใช้บนเรือ 1.3 อธิบายความสำคัญของระบบน้ำมันหล่อลื่น ME10401.03 61735
ME10402 จัดหาน้ำมันหล่อลื่นตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่ละเที่ยวเรือ 2.1 คำนวณการใช้น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามระยะเวลาการทำประมง ME10402.01 61736
ME10402 จัดหาน้ำมันหล่อลื่นตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่ละเที่ยวเรือ 2.2 สั่งซื้อน้ำมันหล่อลื่นได้ตามความต้องการ การใช้น้ำมันหล่อลื่นในแต่ละเที่ยวเรือ ME10402.02 61737
ME10402 จัดหาน้ำมันหล่อลื่นตามอัตราการสิ้นเปลืองในแต่ละเที่ยวเรือ 2.3 ใช้น้ำมันหล่อลื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ME10402.03 61738
ME10403 ดำเนินการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างปลอดภัย 3.1 เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นตามประเภทของเครื่องยนต์ ME10403.01 61739
ME10403 ดำเนินการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างปลอดภัย 3.2 เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นในระบบเกียร์กับอุปกรณ์ ME10403.02 61740
ME10403 ดำเนินการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างปลอดภัย 3.3 เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นในระบบไฮดรอลิก ME10403.03 61741
ME10404 ดำเนินการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม 4.1 บอกวิธีการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นบนเรืออย่างปลอดภัย ME10404.01 61742
ME10404 ดำเนินการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม 4.2 จัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นบนเรืออย่างปลอดภัย ME10404.02 61743

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการคำนวณปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันหล่อลื่นแต่ละประเภทบนเรือประมง

- ทักษะในการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นอย่างปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุไวไฟบนเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์เรือประมง ครอบคลุมการหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่องยนต์

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาคู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องยนต์

    - การใช้น้ำมันหล่อลื่นต้องตรวจคุณสมบัติให้ละเอียดก่อนเสมอ

    - ตรวจสอบกำลังดันของน้ำมันหล่อลื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่าย

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดสีและสึกหรอ ระบายความร้อน ทําความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ป้องกันการรั่วซึมของก๊าซไม่ให้ความดันรั่วไหล ทําให้เครื่องยนต์มีกําลังเต็มที่ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยังมีผลต่อเนื่องช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง ยืดอายุการใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- สอบสัมภาษณ์

- ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ