หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ZBIF-020A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ และต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจหลักการด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ากำลัง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20901 ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 1.1 ตรวจสอบระบบการใช้ไฟฟ้าจากตู้ควบคุม ME20901.01 61879
ME20901 ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 1.2 ควบคุมการใช้อุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าได้เหมาะสม ME20901.02 61880
ME20901 ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 1.3 Reset อุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าในกรณีที่ over laod ME20901.03 61881
ME20901 ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 1.4 ทดสอบการทำงานของระบบระบบควบคุมการทำงานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์(Safety devises) ME20901.04 61882
ME20902 ปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 2.1 ระบุอันตรายจากไฟฟ้าดูด ประกายไฟจากอาร์ก การระเบิดจากอาร์ก ME20902.01 61883
ME20902 ปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 2.2 จัดทำและปฏิบัติตามวิธีการ lockout/tagout ME20902.02 61884
ME20902 ปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 2.3 รักษาระยะห่างในการทำงานที่ปลอดภัยจากส่วนที่มีไฟฟ้า ME20902.03 61885
ME20902 ปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 2.4 ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคลได้อย่างถูกวิธี ME20902.04 61886

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

    - ทักษะในการประเมินอันตรายจากการอาร์ก

    - ทักษะในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ทฤษฎีระบบไฟฟ้ากำลัง

    - หลักการทำงานอย่างปลอดภัยทางไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ เป็นระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อน ปานกลาง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกล เช่น การขับเคลื่อนมอเตอร์ ต่างๆ การปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง จึงต้องเข้าใจอันตรายและการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

(ก) คำแนะนำ 

    - ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้งในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ากำลัง

    - ใช้เครื่องมือวัดให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสตกค้าง

    - ผู้ไม่มืความรู้และทักษะไฟฟ้า ไม่ควรปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - อาร์ก เป็นการกระโดดของอิเลกตรอนผ่านช่องว่างหรือแกป ของอณุภาคความร้อนสูง

    - Reset เป็นทำให้อุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้ากลับไปทำงานตามปกติ หลังจากทำงาน

    - Overload สภาวะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกว่าระบุไว้ในการออกแบบ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ