หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-EDKN-002A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารจัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีปริมาณต่ำกว่าที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมเครื่องกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10201 จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน 1.1 บอกรหัสอะไหล่ที่ใช้งานตามคู่มือเครื่องจักรใหญ่ ME10201.01 61719
ME10201 จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน 1.2 บอกปริมาณอะไหล่ที่ใช้งานตามคู่มือเครื่องจักรใหญ่ ME10201.02 61720
ME10201 จัดหาและกำหนดอะไหล่ให้เหมาะสมในการทำงาน 1.3 รายงานรายการขอซื้ออะไหล่ไปยังเจ้าของเรือ ME10201.03 61721
ME10202 ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด 2.1 ตรวจนับปริมาณอะไหล่คงเหลือในคลัง ME10202.01 61722
ME10202 ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด 2.2 รายงานรายการอะไหล่ที่มีจำนวนไม่ครบไปยังเจ้าของเรือ ME10202.02 61723
ME10202 ควบคุมและติดตามอะไหล่ที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด 2.3 ประสานงานติดตามอะไหล่ที่มีจำนวนไม่ครบกับเจ้าของเรือให้มีครบจำนวนตามคู่มือเครื่องจักรใหญ่ก่อนออกเรือ ME10202.03 61724

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะในการจัดเก็บของบนเรือ

- ทักษะในการประเมินการสึกหรอในเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการ วิธีการ ควบคุม อะไหล่และอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การจัดเตรียมอะไหล่ครอบคลุมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ

(ก) คำแนะนำ 

    - พิจารณาคำแนะนำการจัดการเก็บอะไหล๋จากคู่มือการใช้งานเครื่องยนต์

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - ปริมาณอะไหล่ในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์และเวลาในการทำการประมง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- สอบสัมภาษณ์

- ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ