คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        มีความรู้ ทักษะฝีมือในการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งในการตรวจสอบวัตถุดิบ ตรวจสอบกระบวนการผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงสามารถทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้การสนับสนุน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 2 จะต้อง
   1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
   1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาในระบบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
   1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
   1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพข้าว ทั้งในการตรวจสอบวัตถุดิบ ตรวจสอบกระบวนการผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้าว   ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 2 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 7 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวและผลผลิตทางการเกษตร และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานที่กำหนด หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-2-001ZB ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้าว (end product)
FPC-AGP-2-002ZB ตรวจสอบกระบวนการผลิตข้าว
FPC-AGP-2-003ZB ตรวจสอบวัตถุดิบ
FPC-AGP-2-004ZB ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารระดับพื้นฐาน
FPC-AGP-2-005ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-2-006ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-2-007ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-PVYU-262A แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ