คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ ทักษะในการวางแผนและกำกับดูแลคุณภาพข้าวตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  รวมถึงสามารถการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง   มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 5 จะต้อง
    1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
    1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนและกำกับดูแลคุณภาพข้าวตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักควบคุมและตรวจสอบคุณภาพข้าวสำหรับโรงสี ระดับ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวและผลผลิตทางการเกษตร และดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และวางแผนกำกับดูแลคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานที่กำหนด หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-5-016ZB วางแผนและกำกับดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าว
FPC-AGP-5-017ZB วางแผนและ กำกับดูแลคุณภาพของข้าวระหว่างกระบวนการผลิต
FPC-AGP-5-018ZB วางแผนและกำกับดูแลคุณภาพของวัตถุดิบ
FPC-AGP-5-019ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
FPC-AGP-5-020ZB ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-021ZB สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน
FPC-AGP-5-022ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-023ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-5-024ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ