คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-5-028ZB จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-029ZB จัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-030ZB จัดการสถานที่ประกอบอาหารท้องถิ่นตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
THR-LTM-5-031ZB เตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี
THR-LTM-5-032ZB ให้บริการอาหารท้องถิ่นอย่างมีมิตรไมตรี
THR-LTM-5-033ZB สื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณคุณค่าประวัติของอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-034ZB จัดวางตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์
THR-LTM-5-035ZB กำหนดราคาอาหารท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
THR-LTM-5-036ZB พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการบริการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-037ZB ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
THR-LTM-5-038ZB ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ