คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-019ZB จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-4-020ZB จัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-4-021ZB จัดการสถานที่ประกอบอาหารท้องถิ่นตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
THR-LTM-4-022ZB เตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี
THR-LTM-4-023ZB ให้บริการอาหารท้องถิ่นอย่างมีมิตรไมตรี
THR-LTM-4-024ZB สื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณคุณค่าประวัติของอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-4-025ZB จัดวางตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์
THR-LTM-4-026ZB ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
THR-LTM-4-027ZB ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ