คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-321ZB ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
THR-TCF-2-322ZB จัดรายการอาหารตามรูปแบบธุรกิจ
THR-TCF-2-323ZB ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
THR-TCF-2-324ZB ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามตำรับมาตรฐาน
THR-TCF-2-325ZB ประกอบอาหารตามตำรับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0334-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ