คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-316ZB ปฏิบัติงานครัวอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย
THR-TCF-1-317ZB เตรียม จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
THR-TCF-1-318ZB บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
THR-TCF-1-319ZB เตรียม จัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
THR-TCF-1-320ZB ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและครัว ให้ถูกสุขลักษณะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0334-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ