คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-5-142ZB สื่อสารภาษาไทยระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-143ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-5-144ZB ออกแบบรายการอาหารไทย
THR-TCF-5-145ZB ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-146ZB คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-147ZB วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-5-148ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-5-149ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-5-150ZB สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-151ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-152ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-5-153ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-154ZB พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-5-155ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-156ZB คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-5-157ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-158ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-159ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-160ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-5-161ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-5-162ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-5-163ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-5-164ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-5-165ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-5-166ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-5-167ZB ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-5-168ZB ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-5-169ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-5-170ZB นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-5-171ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-5-172ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-5-173ZB ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-5-174ZB ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-5-175ZB ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-5-176ZB ทำน้ำพริก
THR-TCF-5-177ZB ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-5-178ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-5-179ZB ทำของแนม
THR-TCF-5-180ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-5-181ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-5-182ZB ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-5-183ZB ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-5-184ZB ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-5-185ZB ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-5-186ZB ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-5-187ZB ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-5-188ZB ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-5-189ZB ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-5-190ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-5-191ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-5-192ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ